20.01.2020 - 26.01.2020 104 KESVER YARI YIL TATİL  HAFTAİÇİ
PARKTA DIŞ PERONA YANAŞILACAKTIR PARKTA DIŞ PERONA YANAŞILACAKTIR PARKTA DIŞ PERONA YANAŞILACAKTIR PARKTA DIŞ PERONA YANAŞILACAKTIR
HAT 33 TAKVİYE//  H,İÇİ HAT 33  TAKVİYE//H.İÇİ  HAT 121 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
HAT 33 TAKVİYE//  H,İÇİ HAT 33  TAKVİYE//H.İÇİ  HAT 121 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
HAT 33 TAKVİYE//  H,İÇİ HAT 33  TAKVİYE//H.İÇİ  HAT 121 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
HAT 33 TAKVİYE//  H,İÇİ HAT 33  TAKVİYE//H.İÇİ  HAT 121 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
HAT 33 TAKVİYE//  H,İÇİ HAT 33  TAKVİYE//H.İÇİ  HAT 121 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ HAT 126 TAKVİYE//H.İÇİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
104 KESVER YARI YIL TATİL  H.SONU
HAT 33 TAKVİYE//  CUMARTESİ HAT 33  TAKVİYE//CUMARTESİ  HAT 133 TAKVİYE//CUMARTESİ HAT 133 TAKVİYE//CUMARTESİ HAT 133 TAKVİYE//CUMARTESİ
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40
HAT 33 TAKVİYE//  PAZAR HAT 33  TAKVİYE//PAZAR  HAT 133 TAKVİYE//PAZAR HAT 133 TAKVİYE//PAZAR HAT  TAKVİYE//PAZAR
Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN Y.KENT VİNSAN
07:10 08:00 07:40 08:40 07:59 09:25 08:10 10:10 08:50 10:50
09:35 11:25 10:35 11:55 11:35 12:50 12:05 13:25 12:55 14:05
13:25 14:50 13:55 15:10 14:35 15:50 15:15 16:25 16:05 16:55
16:35 17:35 17:05 18:10 17:35 18:40 18:05 19:10 18:35 19:40