220 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
06:50     07:50     07:38     07:25     07:04     13:15     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:10     14:00     09:20     08:45     08:20     15:00    
10:00     15:50     11:40     11:00     10:20     16:30    
12:15     17:30     13:30     13:00     12:30     18:00    
14:24     18:50     15:30     15:10     14:48     19:20    
16:10     20:00     17:10     16:50     16:20     20:20    
17:50     21:00     19:15     18:30     18:00     21:30    
      22:30                       23:00    
485 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:04     07:56     07:44     07:32     07:15 SANAYİ     13:45     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:20     14:12     09:40     09:00     08:32     15:15    
10:20     16:00     12:00     11:20     10:40     16:50    
12:30     17:40     13:45     13:15     12:45     18:15    
14:48     19:00     15:40     15:20     15:00     19:40    
16:20     20:20     17:20     17:00     16:40     20:40    
18:00     21:30     19:45     18:40     18:20     22:00    
      23:00                       23:30    
112 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:15 SANAYİ     08:02     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50     07:50     07:39     07:40  
08:32     14:36       08:10     14:00     09:00     09:00  
10:40     16:30       10:00     15:50     11:00     10:20  
12:45     18:10       12:15     17:30     12:45     12:00  
15:00     19:30       14:24     18:50     14:48     15:00  
16:40     20:40       16:10     20:00     16:40     17:24  
18:20     22:00       17:50     21:00     18:30     19:00  
      23:30             22:30              
184 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:25     07:04     07:56     07:44     07:32     07:50     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
08:45     08:20     14:12     09:40     09:00     09:20    
11:00     10:20     16:00     12:00     11:20     11:20    
13:00     12:30     17:40     13:45     13:15     17:00    
15:10     14:48     19:00     15:40     15:20     18:45    
16:50     16:20     20:20     17:20     17:00     20:00 HAT 59  
18:30     18:00     21:30     19:45     18:40     21:00 HAT 59  
            23:00                 22:30 HAT 59  
387 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:32     07:15 SANAYİ     08:02     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50     13:00     08:00  
09:00     08:32     14:36       08:10     14:36     09:20  
11:20     10:40     16:30       10:00     16:10     10:40  
13:15     12:45     18:10       12:15     17:40     13:00  
15:20     15:00     19:30       14:24     19:00     15:40  
17:00     16:40     20:40       16:10     20:00     17:36  
18:40     18:20     22:00       17:50     21:00     19:40  
            23:30             22:30        
441 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:38     07:25     07:04     07:56     07:44     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   12:40  
09:20     08:45     08:20     14:12     09:40       14:40  
11:40     11:00     10:20     16:00     12:00       16:30  
13:30     13:00     12:30     17:40     13:45       17:48  
15:30     15:10     14:48     19:00     15:40       19:20  
17:10     16:50     16:20     20:20     17:20       20:40  
19:15     18:30     18:00     21:30     19:45       22:00  
                  23:00             23:30  
264 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:44     07:32     07:15 SANAYİ     08:02     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50     11:40  
09:40     09:00     08:32     14:36       08:02     13:20  
12:00     11:20     10:40     16:30       09:40     15:20  
13:45     13:15     12:45     18:10       11:40     16:45  
15:40     15:20     15:00     19:30       13:30     18:15  
17:20     17:00     16:40     20:40       15:30     20:00  
19:45     18:40     18:20     22:00       17:10     21:00  
                  23:30             22:30  
058 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:50     07:38     07:25     07:04     07:56     07:27     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ
14:00     09:20     08:45     08:20     14:12     08:45    
15:50     11:40     11:00     10:20     16:00     10:40    
17:30     13:30     13:00     12:30     17:40     12:30    
18:50     15:30     15:10     14:48     19:00     14:24    
20:00     17:10     16:50     16:20     20:20     16:20    
21:00     19:15     18:30     18:00     21:30     17:50    
22:30                       23:00          
321 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
07:56     07:44     07:32     07:15 SANAYİ     08:02     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   07:00  
14:12     09:40     09:00     08:32     14:36       08:20  
16:00     12:00     11:20     10:40     16:30       09:40  
17:40     13:45     13:15     12:45     18:10       11:00  
19:00     15:40     15:20     15:00     19:30       13:40  
20:20     17:20     17:00     16:40     20:40       16:15  
21:30     19:45     18:40     18:20     22:00       18:00  
23:00                       23:30          
496 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
08:02     YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50     07:50     07:38     07:15 SANA     07:20  
14:36       08:10     14:00     09:20     08:30     08:40  
16:30       10:00     15:50     11:40     10:20     10:00  
18:10       12:15     17:30     13:30     12:15     11:20  
19:30       14:24     18:50     15:30     14:12     14:20  
20:40       16:10     20:00     17:10     16:00     17:00  
22:00       17:50     21:00     19:15     17:30     18:30  
23:30             22:30                    
274 PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   PERŞEMBE   CUMA   CUMARTESİ   PAZAR
YAT PARK 35 HAT SORUMLUSU ALİ DEMİRCİ   06:50     07:50     07:38     07:25     07:05     12:20  
  08:10     14:00     09:20     08:45     08:15     14:00  
  10:00     15:50     11:40     11:00     10:00     16:00  
  12:15     17:30     13:30     13:00     12:00     17:12  
  14:24     18:50     15:30     15:10     14:00     18:45  
  16:10     20:00     17:10     16:50     15:45     20:20  
  17:50     21:00     19:15     18:30     17:20     21:30  
        22:30                       23:00